VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

Herunder finder du vores gældende vedtægter for Stensbæk samt Støtteforeningen. 

Vedtægter for den selvejende institution Stensbæk, godkendt af generalforsamlingen d. 30.03.23

§ 1.Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1: Stensbæk er en uafhængig og selvejende institution.

Stk. 2: Stensbæk er oprettet den 19. maj 2008 og har hjemsted i Haderslev Kommune.

Stk. 3: Stensbæk lejer ejendommen matr.nr. 968 Højrup Ejerlav.

Stk. 4: Det er Stensbæks formål at udbyde højskolekurser, retræter, cafévirksomhed, lokaludlejning og anden undervisning. I vil på en helhedsorienteret og bæredygtig måde understøtte menneskers behov for bedre mental sundhed. Vi arbejder naturbaseret med alt, hvad vi gør, og vi skaber rammer, ud fra vores værdier som både vi selv og udefrakommende kan være i og gøre brug af.  

Stk. 5: Stensbæks værdigrundlag:

“Stensbæk Vi vil bevare og levendegøre Stensbæk, der bla. rummer kulturhistoriske værdier, der fortsat skal tages vare på. Vi vil, med grundlag i fortiden, skabe noget nyt for fremtiden. Stensbæk arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn. Krop, sind og ånd hører sammen. Stensbæk er en dannelsesinstitution, der ser mennesket, naturen og verden som en helhed. Stensbæks udgangspunkt er, at mennesket af natur har potentiale til at udvikle sine unikke kvaliteter og evner til glæde for sig selv, samfundet og verden.

Vi tager udgangspunkt i værdierne nærvær, natur, selvforsyning, sundhed, helhedsorientering og jordforbindelse.”

§ 2. Støtteforening

Stk.1: Følgende kan være betalende medlemmer af støtteforeningen: Myndige personer.

Stk.2: Bestyrelsen har myndighed til at udelukke personer fra støtteforeningen, der ikke arbejder ud fra Stensbæks værdigrundlag eller formål.

Stk.3: Medlemskontingent opkræves en gang årligt.

Stk. 4: Medlemskontingent giver ret til én stemme pr. personlig medlemskab på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5: Stensbæks årsregnskab kan ved henvendelse til Stensbæk rekvireres fra 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og byggeregnskaber.  Stensbæks medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i det nævnte materiale.

§ 3. Stensbæks drift

Stk. 1: Stensbæks drift finansieres ved indtægter fra stedets aktiviteter og udlejning, samt økonomiske bidrag fra støtteforeningen og andre interesserede.

Stk. 2: Stensbæks midler må alene komme virksomheden til gode.

Stk. 3: Overskud ved Stensbæks drift tilfalder Stensbæk og skal i passende omfang anvendes til anbringelse af likvide midler, og i øvrigt til størst mulig gavn for Stensbæk.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen består af betalende støttemedlemmer.

Stk. 2: Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst fem ugers varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af en ordstyrer og en referent  

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget

5. Vedtægtsændringer

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Stk. 4: Almene forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Almene forslag behandles på generalforsamlingen uden forudgående udsendelse til medlemmerne. Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer sendes ud senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af mindst tre fjerdedele, af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst en tredjedel af støtteforeningens medlemmer ønsker det. Den kan indkaldes med to ugers varsel. Indkaldelsen skal vedlægges en dagsorden for mødet.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7: Medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8: Referent fører referat over beslutninger vedtaget på generalforsamlingen. Referatet underskrives af ordstyrer og opbevares på Stensbæk.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Bestyrelsen består af fem stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt støtteforeningens medlemmer. Desuden vælges to suppleanter. Suppleanten arbejder på samme vilkår som resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 2: Stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Genvalg kan ske. Tre medlemmer vælges i lige år, mens to medlemmer vælges i ulige år. Suppleanten vælges for en etårig periode. Genvalg kan ske.

Stk. 3: Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. vedtægterne § 7, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder da i bestyrelsen og skal sidde i perioden for det afgående bestyrelsesmedlem ud.

Stk. 4: Faste medarbejdere og elever ved kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges dog en medarbejderrepræsentant, der sammen med forstanderen deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem kan udelukkes, hvis tre fjerdedele af den samlede bestyrelse beslutter det. Medlemmet skal have skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk.1: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Stensbæk og er ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte Stensbæks midler, ̊ de bliver til størst mulig gavn for Stensbæk  og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for støtteforeningen.

Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen og skal godkende ansættelse og afskedigelse af fastansat personale.

Stk. 3: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4: Bestyrelsen godkender løbende ledelsens forslag til nye aktiviteter og prissætninger.

Stk. 5: Bestyrelsen godkender et årshjul, som fremlægges af ledelsen.

Stk. 6: Bestyrelsen er ansvarlig for et retvisende årsregnskab.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Stensbæks daglige ledelse

Stk. 1: Den daglige ledelse af Stensbæk varetages af lederen.

Stk. 2: Ved lederens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en leder.

Stk. 3: Lederen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af Stensbæk.

Stk. 4: Lederen ansætter og afskediger løse medarbejdere. Ved fastansættelse og afskedigelse af fast personale, skal bestyrelsen godkende beslutningen.

Stk. 5: Lederen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Regnskab

Stk.1: Årsregnskabet udarbejdes hvert år inden den 1. april. Årsregnskabet gennemgås på generalforsamlingen.

Stk. 2: Senest den 1. april sendes årsregnskabet til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab inden fremlæggelse for generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4: Foreningens regnskab føres i henhold til gældende lovgivning, og bestyrelsen bemyndiges til at antage offentlig registreret revisor til at foretage regnskabs- assistance.

§ 10. Tegningsret

Stk. 1: Stensbæk tegnes af formandskabet: Bestyrelsens formand i foreningen, kassereren samt næstformanden.

Stk. 2: Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves fire ud af fem af bestyrelsesmedlemmernes underskrifter, herunder formandens.

§ 11. Nedlæggelse

Stk. 1: Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af alle medlemmer, herunder fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer, stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2: Ophører institutionen med at drive undervisnings- og højskolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3: Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5: Overskydende midler anvendes til almennyttige formål, som godkendes på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal.

§12 Hæfte Paragraf

Stk. 1. Støtteforeningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for Stensbæks indgåede forpligtelser, for hvilken alene Stensbæk hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Støtteforeningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for Stensbæk, ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Støtteforeningens medlemmer har ikke krav på nogen del af Stensbæk formue eller udbytte af nogen art.